Cures i Control de la Medicació

Administrar medicació per via oral, tòpica y rectal, així com tractaments locals de fred i calor amb el material que requereix cada tècnica i prescripció. En aquest servei es vetlla per a la correcta administració i ús dels medicaments de cada usuari. També la presa de constants vitals, temperatura, freqüència respiratòria, tensió arterial i la freqüència cardíaca, si l’estat de l’usuari ho requereix i per prescripció. La constitució i manteniment de farmacioles els quals han de tenir un mínim de material necessari per si s’han de practicar primers auxilis i cures senzilles.En aquests serveis, com en molts altres afavorim la participació de la persona i el seu entorn a les activitats d’atenció de les seves necessitats sanitàries contribuint així a la seva autonomia i autodeterminació.

Els auxiliars d’ajuda a domicili estem formats en les tècniques de primers auxilis i tècniques d’envenatge i immobilització provisional les quals contribueixen a la prevenció de complicacions i seqüeles en els traumatismes.

Més informació
Serveis de Cures i control de Medicacments

També incloem dintre dels nostres serveis  a domicili cures de caràcter senzill, entre les que s’inclouen les cremades, així com valorar la seva gravetat podent, d’aquesta manera, derivar a l’usuari als professionals sanitaris. Dins de les cures hi ha la detenció d’hemorràgies ja que, si és greu, es considera d’una urgència vital.

Coneixem els sistemes de tele-assistència, per tant en cas d’ajuda i de que l’usuari disposi d’aquest sistema d’ajuda a domicili , podrem realitzar qualsevol consulta a distància amb professionals mèdics si la situació ho requereix per poder oferir l’ajuda i assistència adequada

Tan important és l’actuació com la prevenció de riscos en l’entorn ( com és la seva llar) de la persona depenent per tal d’evitar accidents que deriven en les seves cures i control de medicació corresponent. Entre els col·lectius més vulnerables a patir un accident domèstic estan els nens, la gent gran i les persones dependents. Nosaltres ajudem a detectar aquestes situacions o llocs potencials de perill i trobar una opció més adient a cada usuari, personalitzat a les seves característiques i a les de la seva família.

Servei de Cures i control de la Medicació